Chociaż słowo „ewangelia" zwykle łączy się z czterema dokumentami zwanymi Ewangelią Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, to Paweł Apostoł posługiwał się tym słowem częściej od innych autorów NT. 
Oprócz czterech Ewangelii kanonicznych istnieją inne pisma chrześcijańskie określane mianem Ewangelii. Wśród pism znalezionych w Nag Hammadi pięć ma w tytule słowo „Ewangelia", podobnie jak liczne apokryfy pochodzące z II w. po Chr., np. Ewangelia Piotra. Wiele tych pism to jedynie zbiory powiedzeń Jezusa lub dyskursy wyjaśniające, które nie należą do Ewangelii kanonicznych. 
Ewangelie powstawały w trzech fazach. W fazie pierwszej Jezus powołał uczniów, którzy słuchali Jego nauczania i byli świadkami Jego dzieł. Faza druga to okres tradycji ustnej, od śmierci Chrystusa do powstania pierwszej spisanej Ewangelii (30-70 po Chr.). W tym czasie Kościół gromadził relacje o słowach i czynach Jezusa, np. Jego wypowiedzi, przypowieści, cuda i opowiadania o Jego męce. Zbiory te wykorzystywano do celów liturgicznych, katechetycznych, apologetycznych i misyjnych. W trzeciej fazie ewangeliści zebrali te zróżnicowane źródła i na ich podstawie spisali swoje Ewangelie. Większość uczonych uważa, że pierwszy uczynił to Marek (ok. 70 r. po Chr.). Piętnaście albo dwadzieścia lat później Mateusz i Łukasz, niezależnie od siebie, spisali swoje Ewangelie, używając Ewangelii Marka jako głównego materiału źródłowego. Każdy z nich miał także dostęp do zbioru wypowiedzi Jezusa, który nie był znany Markowi. Poza tym każdy z nich korzystał z materiałów szczególnych, o czym świadczą ich relacje o dzieciństwie Jezusa. Ponieważ Mateusz i Łukasz byli zależni od Ewangelii Marka jako głównego źródła, istnieje uderzające podobieństwo między pierwszymi trzema Ewangeliami, ze względu na które nazywa się je „Ewangeliami synoptycznymi".
Ewangelia Jana powstała pod koniec I w. Chociaż znajdujemy w niej ślady tradycji synoptycznej, różni się od trzech pierwszych Ewangelii stylem, tonem i teologią, koncentrując się bardziej na osobie Jezusa niż na królestwie Bożym. Napisana pozornie prostym stylem i często w zamierzony sposób posługująca się ironią, Czwarta Ewangelia jest głęboką medytacją teologiczną nad osobą Jezusa.


Modlitwy przed czytaniem Pisma Świętego:
• Usłysz, Ojcze Chrystusa, wszystko widzący, te prośby moje i użycz słudze swojemu skupienia świętego, bowiem na Boską ścieżkę kieruje kroki, kto poznał między żywymi Boga, co z siebie zrodzony tu przyszedł, oraz władcę Chrystusa, od nieszczęść ludzkiego obrońcę. On się niegdyś zlitował nad rodem cierpiącym straszliwe, z Ojca zamysłu chętnie odmienił swą postać na inną, stał się śmiertelny, Bóg wieczny, aż wszystkich jęczących wykupił krwią najświętszą od więzów piekielnych i śmierci obieży. Bywaj tu teraz i ze świętej i nieskażonej tej księgi duszę swoją wychowuj na słowach przez Boga natchnionych, tutaj bowiem zobaczysz prawdy rzetelnych czcicieli, którzy Ci głoszą życie głosem pod niebo idącym. - św. Grzegorz z Nazjanzu


• Boże wszechmogący, stajemy przed Tobą jak niegdyś Samuel i prosimy: "Mów, Panie, bo słucha sługa Twój". Daj nam łaskę głębokiego zrozumienia, abyśmy mogli Twoje Słowo pojąć i zachować całym życiem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


• Ojcze światła, prawdziwe światło pochodzi od Ciebie! My, ludzie, możemy prawdziwe światło tylko przyjąć, ale nie dawać. Ześlij Twoje światło w nasze dusze, abyśmy Cię poznali, Ciebie kochali i w miłości ku Tobie stali się szczęśliwi. Amen.


• Boże Duchu Św., z Twojego polecenia Objawienie zostało spisane dla nas ludzi. Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, abym przy tym czytaniu dobrze zrozumiał Twoją prawdę, i abym nauczył się goręcej Cię kochać, wierniej Ci służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


• Duchu św. Boże, słowo, którego słuchać będziemy pochodzi od Ciebie. Spraw przeto, byśmy je przyjęli z takim skupieniem umysłu i gotowością serca, aby głęboko zapadło w nas i plon przyniosło obfity. Amen.


Modlitwy po czytaniu Pisma Świętego:
• Użycz nam prosimy Cię, Panie, pomocy łaski Twojej, abyśmy prawdy poznane dzięki Twemu pouczeniu, zdołali wypełnić dzięki Twemu wsparciu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


• Prosimy Cię, Panie, uprzedzaj nasze działanie Twoimi natchnieniami i towarzysz nam Twą pomocą, aby wszelka nasza modlitwa i działanie zawsze od Ciebie się zaczynała i przez Ciebie była dopełniona.


• Panie dziękuję Ci za Twoje Boskie Słowo. Spraw by było ono zawsze pochodnią dla nóg moich i światłem na drogach mego życia. Daj, bym je zachował w dobrym i szczerym sercu i abym przyniósł owoc w cierpliwości. Amen.


• Duchu św. Boże, pragniemy być według wskazania Apostoła wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko. Udziel nam więc mocy Twojej, abyśmy wykonując słowo usłyszane, wzrastali w dobrym i zbawili dusze nasze. Amen.